Ó nejsvětější Rodičko Boží, Maria Panno!
Tys Matka milosrdenství, Matka vší cti a pochvaly
a Matka Pána našeho Ježíše Krista.
Já ubohý (-á)  hříšník (-ice) k tobě se utíkám
a tvou velikou milost a dobrotivost srdečně vzývám.
Ach,  vzhlédni na mou velkou těžkost,
potřeby a nouze ve všem mém zármutku,
v kříži a protivenství  laskavě mě potěš!
Vzhlédni na mou velkou bídu,
v které nyní jsem postavený (-á),
nevěda (-ouc), komu jinému se utéci, nežli k tobě, ó Maria!
Ó nejsvětější Rodičko Boží, Maria Panno!
skrze tu tvou dobrotu, milost a milosrdenství tebe žádám,
abys mne v této mé důležité potřebě milostivě vyslyšela.
Prosím tebe skrze tu hodnost,
ku které tě Bůh od věčnosti předřídil,
když tě za Matku Syna svého vyvolil.
Prosím tebe též skrze tu velkou čest, která se ti stala,
když jsi od Anjela Gabriela byla pozdravená
a Duchem svatým zastíněná.
Prosím tebe skrze těch devět měsíců,
v kterých jsi Syna Božího v svém panenském životě nosila
a od něho tak hojných milostí nabyla.
Prosím tebe skrze tvůj nejsladší porod
a skrze bolestné tvého Syna obřezání,
žalostné do Egypta utíkání,
skrze těžké práce a horlivé kázání Pána Ježíše.
Prosím tebe skrze jeho truchlení a omdlévání na hoře Olivetské
a skrze jeho vroucnou modlitbu, kterou tam tehdáž vykonal.
Prosím tebe skrze jeho zajetí, posmívání, bičování,
trním  korunování, kříže na smrt nesení, do naha obnažení,
na kříž přibíjení a s křížem vzhůru vyzdvižení.
Prosím tebe skrze jeho velikou žízeň, kterou na kříži trpěl,
skrze žluč a ocet, kterým byl napájen,
skrze hřeby, kterýmiž byl přibitý,
skrze tu lásku, kterou tě svatému Jánu poručil,
skrze ten ostrý meč, který  tehdáž  tvou duši bolestně pronikl,
skrze ten žalostný hlas, kterým k Bohu Otci na pomoc volal
a skrze hořkou a ohavnou smrt,
kterou pro nás dobrovolně podstoupil.
Prosím tebe skrze dobrodiní jeho svatého Boku,
skrze krev a vodu, která z něho tak hojně vytekla,
a skrze jeho do předpeklí vstoupení
a skrze otců svatých odtud vyvedení.
Prosím tebe skrze přeslavné Pána Ježíše Krista z mrtvých vzkříšení
a radostné na nebe vstoupení,
pak Ducha svatého seslání.
Skrze jeho hrozný příchod k poslednímu  Soudu
a skrze budoucí věčnou nebeskou slávu.
Skrze to všeckno poníženě tě žádám,
Ó nejdobrotivější Rodičko Boží, Panno Maria,
abys tuto mou poníženou prosbu dobrotivě vyslyšela,
laskavě mě potěšila a tu milost,
kterouž já nyní žádám, při Bohu mi vyjednala.
Není pak zapotřebí, abych svou žádost slovy zde přednášel (-a),
neb velmi dobře v Bohu ji poznáváš,
snadno též ji na něm obdržeti můžeš.
Poněvadž pak skrze všeckna tajemství života a umučení Syna tvého
tak pokorně jsem prosil (-a),
protož také jistou naději mám,
že pro jeho čest a slávu mne milostivě vyslyšíš
a v této mé důležité potřebě dobrotivě nápomocna budeš.
Amen.

Advertisement