MOCNÁ MODLITBA K PANNĚ MARII Středa, kvě 25 2011 

Ó   svatá Panno Maria!  Tys Matka plná  milosti,
přijď mi ku pomoci
a pros za mne svého nejmilejšího Syna.
Ó zdrávas Maria, dcero Boha Otce!
Zdrávas, Matko Boha Syna!
Zdrávas, choti Boha Ducha svatého!
Zdrávas, Chráme Trojice svaté!
Zdrávas, Královno anjelů, mistryně Evangelistů,
učitelkyně apoštolů, okraso vyznavačů, koruno panen!
Zdrávas, prostřednice mezi Bohem a člověkem,
milosti plná, Duchem svatým zastíněná,
s kterou a v které Bůh přebýval!
Zdrávas, nade všecky ženy požehnaná,
sama jediná mezi dcerami ženskými
za Matku nejvyšší zvolená,
jenž jsi počala a porodila požehnaný Plod,
zplozeného světa Vykupitele Krista Ježíše,
u kterého, jakožto Matka u Syna,
přímluvou svou nám vše dobré vyžádati můžeš.
A protož, ó Maria, buď orodovnice naše u svého milého Syna !
Oroduj za nás, bídné, hříšné a nehodné
u požehnaného Syna svého,
ve všech potřebách a důležitostech našich,
obzvláště pak v poslední hodinu smrti.
Amen.

Advertisement

PROSBA K PANNĚ MARII ZA OBDRŽENÍ HOJNÉ MILOSTI Sobota, bře 19 2011 

Ó nejsvětější Rodičko Boží, Maria Panno!
Tys Matka milosrdenství, Matka vší cti a pochvaly
a Matka Pána našeho Ježíše Krista.
Já ubohý (-á)  hříšník (-ice) k tobě se utíkám
a tvou velikou milost a dobrotivost srdečně vzývám.
Ach,  vzhlédni na mou velkou těžkost,
potřeby a nouze ve všem mém zármutku,
v kříži a protivenství  laskavě mě potěš!
Vzhlédni na mou velkou bídu,
v které nyní jsem postavený (-á),
nevěda (-ouc), komu jinému se utéci, nežli k tobě, ó Maria!
Ó nejsvětější Rodičko Boží, Maria Panno!
skrze tu tvou dobrotu, milost a milosrdenství tebe žádám,
abys mne v této mé důležité potřebě milostivě vyslyšela.
Prosím tebe skrze tu hodnost,
ku které tě Bůh od věčnosti předřídil,
když tě za Matku Syna svého vyvolil.
Prosím tebe též skrze tu velkou čest, která se ti stala,
když jsi od Anjela Gabriela byla pozdravená
a Duchem svatým zastíněná.
Prosím tebe skrze těch devět měsíců,
v kterých jsi Syna Božího v svém panenském životě nosila
a od něho tak hojných milostí nabyla.
Prosím tebe skrze tvůj nejsladší porod
a skrze bolestné tvého Syna obřezání,
žalostné do Egypta utíkání,
skrze těžké práce a horlivé kázání Pána Ježíše.
Prosím tebe skrze jeho truchlení a omdlévání na hoře Olivetské
a skrze jeho vroucnou modlitbu, kterou tam tehdáž vykonal.
Prosím tebe skrze jeho zajetí, posmívání, bičování,
trním  korunování, kříže na smrt nesení, do naha obnažení,
na kříž přibíjení a s křížem vzhůru vyzdvižení.
Prosím tebe skrze jeho velikou žízeň, kterou na kříži trpěl,
skrze žluč a ocet, kterým byl napájen,
skrze hřeby, kterýmiž byl přibitý,
skrze tu lásku, kterou tě svatému Jánu poručil,
skrze ten ostrý meč, který  tehdáž  tvou duši bolestně pronikl,
skrze ten žalostný hlas, kterým k Bohu Otci na pomoc volal
a skrze hořkou a ohavnou smrt,
kterou pro nás dobrovolně podstoupil.
Prosím tebe skrze dobrodiní jeho svatého Boku,
skrze krev a vodu, která z něho tak hojně vytekla,
a skrze jeho do předpeklí vstoupení
a skrze otců svatých odtud vyvedení.
Prosím tebe skrze přeslavné Pána Ježíše Krista z mrtvých vzkříšení
a radostné na nebe vstoupení,
pak Ducha svatého seslání.
Skrze jeho hrozný příchod k poslednímu  Soudu
a skrze budoucí věčnou nebeskou slávu.
Skrze to všeckno poníženě tě žádám,
Ó nejdobrotivější Rodičko Boží, Panno Maria,
abys tuto mou poníženou prosbu dobrotivě vyslyšela,
laskavě mě potěšila a tu milost,
kterouž já nyní žádám, při Bohu mi vyjednala.
Není pak zapotřebí, abych svou žádost slovy zde přednášel (-a),
neb velmi dobře v Bohu ji poznáváš,
snadno též ji na něm obdržeti můžeš.
Poněvadž pak skrze všeckna tajemství života a umučení Syna tvého
tak pokorně jsem prosil (-a),
protož také jistou naději mám,
že pro jeho čest a slávu mne milostivě vyslyšíš
a v této mé důležité potřebě dobrotivě nápomocna budeš.
Amen.

MODLITBA K PANNĚ MARII – PŘIJMI MNE V MILOST SVOU ! Sobota, bře 19 2011 

Maria,  ó neposkvrněná Matko Spasitele  mého,
Jenž na dřevě kříže krvavou smrt podstoupil,
abych došel věčného spasení.  –
Tys po Bohu jediná naděje má,
vroucí a pevná důvěra,
ó přjmiž mne v milost svou.  –
Vyvolená, jenž jsi  nosila  Syna Boha pravého
pod Srdcem svým neposkvrněným,
oroduj za mne, za mé přátely,
za všecky opuštěné a nemocné
a za celé pokolení lidské !
Amen.

MODLITBA K PANNĚ MARII O PŘÍMLUVU ZA VYSVOBOZENÍ ODE VŠEHO ZLÉHO (1845) Sobota, bře 19 2011 

Všemohoucí věčný Bože,
jenž   jsi  Tělo a Duši  nejblahoslavenější  Panny a  Matky Marie
hodným příbytkem svého Syna
přičiněním Ducha svatého připraviti ráčil,
dejž, abychom, jenž se její památkou těšíme,
skrze její milostivou přímluvu
od nasávajícího zlého
a od věčné smrti vysvobozeni byli.
Skrze téhož Ježíše Krista, Pána našeho.
Amen.

ZPŮSOB, KTERÝM POŽEHNÁNÍ OD RODIČKY BOŽÍ SE DÁVÁ Pátek, lis 26 2010 

Neposkvrněná Panno a Matko Boží Maria !           !
požehnej naše pole a statky,
odvrať od  nich všeliké škodlivé povětří
a vypros,ať nebe svým časem
zem ourodným deštěm svlažuje,
ať slunce role a štěpnice svým teplem zahřívá,
abychom potřebnou ourodou země,
pokud ona k větší cti a slávě Boží
a k spasení duší našich sloužiti bude,
zaopatřeni byli.
Opatruj nás svým Synem,
Matko Boží, Maria,
Pros, ať věčně nezahynem,
Požehnej nás, Maria !

Neposkvrněná Panno a Matko Boží Maria !
Požehnej všecky naše domy a příbytky,
chraň je ode všeho nebezpečenství
ohně a morního povětří,
zažeň všecky ouklady ďábelské,
sešli svaté anjely,
kteří by nás v pokoji a křesťanské jednotě
v milosti Boží
a ustavičné k tobě a k tvému Synu
v lásce zachovali.
Opatruj nás svým Synem….

Neposkvrněná Panno a Matko Boží Maria

Požehnej  všecky obyvately

těchto i okolních míst.

Ochraň je ode všech těžkých hříchů

a  pros požehnaného Syna svého Ježíše

aby jim všecky hříchy odpustil,

aby je v své milosti posilnil tak,

aby ho nikdy více nehněvali.

Opatruj nás svým Synem….

MODLITBA NEHODNÉHO SLUŽEBNÍKA K PANNĚ MARII Středa, čvn 30 2010 

Ó ty nejčistotnější Panno Maria, ty Matko Krista Ježíše,

Bráno nebeská, pomocnice křesťanů,

Matko milosrdenství, nádobo duchovní,

růže rajská, věže ze slonových kostí,

dome zlatý, hvězdo jitřní,

zázraku panenství, drahý kamene celého pokolení:

dopros mně milost a odpuštění hříchů.

Ó požehnaná Panno Maria, ty zázraku Ducha svatého,

ty bráno rajská, ty outočiště svaté víry.

Skrz tebe se anjelé radují a ctějí.

Tak já, tvůj nehodný služebník

chci tobě věrně sloužit.

Zachovej mne, ó mocná Paní,

při smrti buď mně přítomná,

abych před Soudcem Kristem Ježíšem obstál

a s tebou se věčně radovati mohl.

Amen.

MODLITBA K PANNĚ MARII PO SVATÉM PŘIJÍMÁNÍ Úterý, čvn 22 2010 

Velebím a poroučím se tobě,

ó nejdůstojnější Panno Maria,

nebe i země Královno,

která jsi v svém nejsvětějším Životě

Pána a Stvořitele, kteréhož jsem já nyní přijímal,

z Ducha svatého počatého, hodně nosila.

Prosím tebe, Matko Boží nejsvětější,

rač se témuž synu svému přimluviti,

aby mně ráčil požehnati

a všecko, cokoliv potřebuji,

to vše žádám skrze Syna tvého,

Pána našeho Ježíše Krista.

Amen

Ó MARIA, SRDCE MÉ VŽDYCKY TOUŽÍ PO TOBĚ Neděle, kvě 16 2010 

Ó Maria, srdce mé vždycky touží po tobě

a oči mé často patří na tebe,

veselím se na nad velkomocností tvou

a nade všemi milostmi,

kteréž tobě Bůh prokázal.

A v pokoře srdce mého vzývám velebnost tvou.

A prosím tebe i milostivého Syna tvého,

učiň mne účastným(-ou) zásluh tvých.

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému.

Amen.

MODLITBY STŘELNÉ K BLAHOSLAVENÉ PANNĚ MARII – 1702 Neděle, kvě 16 2010 

Ó Maria, Matko milosrdenství,

obrať ke mně své milosrdné oči,

živote, sladkosti a naděje naše!

Ó milostivá, ó přívětivá,

ó sladká Panno Maria,

ukaž mi po tomto vyhnání

požehnaný Plod Života tvého!

Pod tvou ochranu utíkám se,

ó svatá Boží Rodičko,

nepohrzůj mou modlitbou

v potřebách mých !

Maria, Matko milosti,

Matko milosrdenství,

ochraň mne před nepřítelem

a přijmi mne v hodinu smrti mé !

Ó Maria, uzdravení nemocných

a outočiště hříšných a potěšení zarmoucených,

neopouštěj mne v tomto mém kříži !

Ó Maria, věrná Orodovnice chudých a bídných lidí,

přimluv se za mne u svého nejmilejšího Syna,

aby on netrestal mne podle množství mých hříchů a nepravostí !

Ó Maria, pravá nebeská Bráno,

přiveď mou duši

do života věčného ! – Amen.

MODLITBA POD OBRAZEM PANNY MARIE Neděle, kvě 16 2010 

Panno svatá, prosím tě, neopouštěj mne,

nebo v tobě jsem svou naději do konce založil.

Ó Matko krásného milování, ať tobě dobrořečí

svatí anjelé pro tu starost, kterouž máš pro mne

v svém dobrotivém Srdci !

Ó nejmocnější Královno nebeská,

pod tvou ochranu se poroučím,

učiň to, aby tvůj milý Syn Pán Ježíš Kristus

byl mně milostiv;

přitom tebe poníženě prosím,

měj mne sobě poručeného v hodinu smrti mé.

Amen.

Další stránka »